اسکالر شیپ احمد شاه مسعود

این الیو است که برای کار میباشد این الیو است که برای کار میباشد این الیو است که برای کار میباشد این الیو است که برای کار میباشد این الیو است که برای کار میباشد